Szkoły ponadgimnazjalne

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych jest opisana na stronie Kuratorium Oświaty, jak również na stronie samej szkoły, do której uczeń stara się o przyjęcie.

Do szkoły ponadgimnazjalnej może zostać przyjęty uczeń, który ukończył naukę w gimnazjum i od roku szkolnego 2011/2012 może kontynuować naukę w następujących szkołach :
– zasadnicza szkoła zawodowa
– technikum
– liceum ogólnokształcące

Obecnie przyjęcie do szkoły odbywa się to etapowo i polega na tym, że w gimnazjum wprowadza się dane ucznia i rejestruje go w systemie. Uczeń loguje się do systemu, uzupełnia swoje dane osobowe, wybiera szkołę lub kilka szkół ponadgimnazjalnych, wskazując szkołę pierwszej preferencji, drugiej lub trzeciej. Następnie wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszej preferencji wypełnia i podpisuje wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem i dostarcza do szkoły. Absolwent gimnazjum sprawdza wyniki przyjęcia, logując się w systemie.

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów zdobytych między innymi za:
– oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
– wyniki egzaminu gimnazjalnego
– udział w olimpiadach i konkursach

Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszej preferencji, wówczas zostaje przeniesiony przez system do szkoły drugiej preferencji i analogicznie do szkoły trzeciej preferencji.
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata i przygotowuje do pracy w zawodzie. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w systemie zaocznym w szkołach dla dorosłych.
Technikum to szkoła ponadgimnazjalna 4-letnia o profilu technicznym. Uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do egzaminu maturalnego.

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

W liceum profilowanym odbywa się nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z możliwością utworzenia klas dwujęzycznych. Wówczas absolwenci przystępują do dwujęzycznego egzaminu maturalnego.Ukończone liceum ogólnokształcące daje absolwentom wykształcenie średnie, zaś po otrzymaniu świadectwa maturalnego pozwala na kontynuację nauki w szkole wyższej.
Obowiązująca skala ocen jest taka sama jak w szkole podstawowej i gimnazjum, a więc:
– celujący – 6
– bardzo dobry – 5
– dobry – 4
– dostateczny – 3
– niedostateczny – 2
– dopuszczający – 1

Ocena dopuszczająca czyli 2 jest oceną wystarczająca, aby uczeń zdał do następnej klasy. Natomiast ocena niedostateczna – 1 uprawnia ucznia do zdawania egzaminu poprawkowego lub promocji warunkowej. Uczniowie programowo najwyższej klasy nie mają prawa by przystąpić do egzaminu poprawkowego. Uczniowie, którzy nie przystąpili lub nie zdali egzaminu poprawkowego jak też otrzymali ocenę niedostateczną z więcej niż dwóch przedmiotów muszą powtarzać klasę.

Szkoła ponadgimnazjalna według nowej podstawy programowej ma przygotowywać młodego człowieka do prawidłowego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy, w wybranym zawodzie zgodnie z zainteresowaniami. Kształcenie młodzieży ma również być ciągle modyfikowane w odniesieniu do nowych technologii informacyjnych, popytu na rynku pracy.