Kształcenie artysty

Na tradycyjny system szkolny w naszym kraju składają się żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz policealne. Należą tu także szkoły specjalne oraz różnorodne placówki opiekuńcze. Do uczniów uzdolnionych pod kątem artystycznym skierowane są zaś szkoły artystyczne, pozwalające im na rozwój talentów od najmłodszych lat. Na tego typu szkolnictwo składają się różne szkoły, przygotowujące do zawodów takich jak: plastyk, muzyk, tancerz, animator kultury, aktor sceny muzycznej czy cyrkowej. Wyróżnia się w Polsce dwa stopnie szkolnictwa artystycznego, podstawowy i średni. Funkcjonują one w ramach określonych przez Kartę nauczyciela oraz dwie ustawy o krajowym systemie oświatowym. Za wszystkie szkoły artystyczne odpowiedzialność ponosi minister zajmujący się sprawami kultury i ochroną dziedzictwa narodowego. Wśród nich wyróżnia się zarówno szkoły nauczające tylko przedmiotów artystycznych, jak i te kształcące dodatkowo w zakresie ogólnym. Ponadto do omawianego typu szkół należą też wszelkie placówki artystyczne, które zwykle popołudniami pozwalają uczniom szkół ogólnokształcących rozwijać własne zainteresowania w dziedzinie plastyki, muzyki czy baletu. Obok szkół muzycznych do najchętniej uczęszczanych przez przyszłych artystów zaliczają się szkoły artystyczne kształcące przyszłych plastyków. Na takie kształcenie składa się najpierw ogólnokształcąca szkoła w zakresie sztuk pięknych lub liceum plastyczne,a następnie pięcioletnia akademia sztuk pięknych. Uczniowie chcący być plastykami mogą wybierać spośród wielu różnych oferowanych tam specjalności, takich jak fotografia, reklama wizualna, rzeźba czy grafika. Zwolennicy tańca z kolei wybierają inne szkoły artystyczne, do których zaliczają się ogólnokształcące szkoły baletowe lub szkoły sztuki tańca. Pozwalają one zostać zawodowym tancerzem. Na wyższym poziomie zaś kontynuują oni edukację na akademiach muzycznych. Osoby mające, oprócz uzdolnień artystycznych, także zamiłowanie do gimnastyki kierują swe kroki często do szkół cyrkowych. Umożliwiają one zdobycie zawodów takich jak akrobata, gimnastyk, żongler czy clown. Na krajowy system kształcenia artystycznego składają się też szkoły artystyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu animator kultury lub bibliotekarz. Duży nacisk kładą one na przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, przez co uczniowie odbywają liczne praktyki w bibliotekach czy innych placówkach kulturalnych. Uczniowie wszystkich szkół artystycznych mają możliwość pokazania efektów swojej pracy i nauki na licznych koncertach, plenerach czy wystawach. Poprzez udział w konkursach międzyszkolnych czy międzynarodowych szczególnie wybitni słuchacze mają szansę porównania swych dokonań z rówieśnikami z najdalszych zakątków kraju czy świata. Najlepsze szkoły artystyczne stawiają zawsze na pierwszym miejscu kształcenie u przyszłego artysty myślenia kreatywnego na równi z pogłębianie wiedzy i talentu z wybranej przez niego dziedziny artystycznej. Pomaga im w tym niewątpliwie współpraca z profesjonalnymi instytucjami takimi jak filharmonie, teatry czy muzea.