Placówka oświatowa

Placówka oświatowa służy prowadzeniu działalności edukacyjnej w procesie kształcenia, a więc przekazywania wiedzy i wychowywania jednostki. Powinna ona zapewniać opiekę, bezpieczeństwo, stwarzać i zapewniać warunki rozwoju psychicznego i fizycznego swoim uczniom, kształtować i rozwijać zainteresowania i zdolności ucznia, pomóc w zdobywaniu nowych umiejętności.

Działalność edukacyjna poprzez rozwój umysłowy jednostki zmierza do zdobywania i utrwalania wiedzy, w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju człowieka, w placówce oświatowej, ale także i poza nią.

Placówki oświatowe w Polsce podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej w skrócie MEN.

Każdy polski obywatel do ukończenia 18 roku życia ma obowiązek nauki (obowiązek pobierania nauki od urodzenia do ukończenia 18 roku) oraz obowiązek szkolny (obowiązek uczęszczania do placówki oświatowej od 7 roku do 18 roku życia).

Prawo oświatowe zapewnia każdemu polskiemu obywatelowi prawo do:
– równego dostępu do nauki
– bezpłatnego kształcenia
– kierowania się dobrem ucznia
– bezpiecznych warunków nauki
– prawo do poszanowania godności ucznia

Placówki oświatowe, do których należą przedszkola i szkoły podstawowe oraz gimnazjalne zarówno publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

zatrudniają nauczycieli, pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych.

Dzieci w wieku 3-6 lat objęte są wychowaniem przedszkolnym, w wieku 7-10 lat w klasie I-III edukacją wczesnoszkolną i w klasach IV-VI objęte kształceniem z podziałem na przedmioty. Publiczne przedszkola zostały zastąpione niepublicznymi klubami malucha, których nazwy przypominają dziecięcych bohaterów ulubionych bajek np. Kubuś Puchatek, Pszczółka. Dzieci w tych placówkach mają możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych np. językowych, muzycznych, plastycznych. W klasach I-III jest jeden nauczyciel-wychowawca, ale do prowadzenia zajęć z języka obcego, zajęć komputerowych, religii lub etyki placówka oświatowa może zatrudnić nauczyciela specjalistę.

Nauczyciel wychowawca prowadzi zajęcia bez uwzględniania 45 minutowego czasu pracy, inaczej niż w klasach starszych. W klasach IV-VI, gdzie występuje podział na przedmioty, każdego przedmiotu uczy nauczyciel specjalista i tutaj obowiązują lekcje przez 45 minut i przerwy.

Na zakończenie klasy 3 w szkole podstawowej przeprowadza się sprawdzian kompetencji, natomiast pod koniec 6 klasy – sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Sprawdzian ten nie ma wpływu na przyjęcie do szkoły gimnazjalnej, zgodnej z rejonizacją. W przypadku wybrania gimnazjum poza rejonizacją lub niepublicznego, przy przyjęciu brana jest pod uwagę ilość punktów na tym sprawdzianie. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku 13-16 lat. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Egzamin obejmuje część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz część językową. Liczba zdobytych punktów decyduje o przyjęciu do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Placówki oświatowe w swoich założeniach mają przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie w taki sposób, aby w przyszłości umiał wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.